СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

 

 

Про затвердження Порядку списання об’єктів майна спільної власності територіальних громад Сквирського району

 

Відповідно до п.20 ч.1 ст.43, пункту 10 Розділу V Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення Сквирської районної ради від 27.07.2017 № 08-16-07 «Про хід виконання рішення сесії Сквирської районної ради № 09-09-07 від 25.08.2016 «Про звіт відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району про проведену роботу», з метою здійснення ефективного управління нерухомим майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району, враховуючи подання Відділу з управління комунальним майном, висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Порядок списання об’єктів майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення сесії Сквирської районної ради від 12.08.2014 № 07/02-31-06 «Про управління об’єктами майна спільної власності територіальних громад Сквирського району».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури Сквирської районної ради.

 

 

 

Голова ради                                              В.В. Гриша

 

 

м. Сквира

______________ 2018 року

№ ___________

 

ПОРЯДОК
              СПИСАННЯ ОБ'ЄКТІВ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ


1. Загальна частина
 

     1.1. Порядок списання об’єктів майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (надалі – Порядок) визначає механізм списання об'єктів майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, якими є об'єкти рухомого та нерухомого майна в тому числі незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами (далі  -  майно). 

     Списання майна здійснюється у спосіб, передбачений цим Порядком.

     Суб’єктом управління є Сквирська районна рада.

      Суб’єктами господарювання є підприємства, заклади, установи та організації, які перебувають в управлінні Сквирської районної ради.

           Терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються  у значенні, наведеному  в законодавчих актах, що регулюють питання правового  режиму  власності   відповідного   майна   та   питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на майно, що передане підприємствам, закладам, установам та організаціям яким воно передано у повне господарське відання або оперативне управління, а також майно, що перебуває на їх балансі.

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, об'єкти цивільної оборони, тощо).
1.4. Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане підприємствам, установам, закладам  чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене (100% зносу), непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

     При цьому майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, списується з подальшим його відображенням в бухгалтерському обліку в порядку, встановленому Мінфіном.
     Морально застаріле та фізично зношене майно (100% зносу), придатне для подальшого використання, може передаватися до сфери управління місцевих органів виконавчої влади з подальшим його закріпленням за відповідними закладами, установами та  організаціями.

     Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, які придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

       Не може бути здійснено списання з балансу основних засобів та інших необоротних активів (за винятком аварії чи стихійного лиха, морально застарілих, фізично зношених та виявлених в результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на них.

       1.5. Питання не врегульовані цим Порядком регулюються чинним законодавством України.
 

ІІ. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО СПИСАННЯ МАЙНА
 

2.1. Списання майна здійснюється суб'єктом  господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого суб'єктом управління рішення про надання згоди на його списання.

     Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).
     Рішення про надання згоди на списання нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи) приймається суб’єктом управління. Для цього суб’єкт господарювання попередньо погоджує з Комунальною установою Сквирської районної ради Відділом з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (далі за текстом – Відділ) списання такого майна (крім випадків, коли таке майно перебуває на балансі Відділу).

Списання майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління, здійснюється таким суб'єктом відповідно до цього Порядку.

2.2. З метою отримання  згоди на списання майна суб'єкт господарювання подає суб'єкту управління разом із зверненням стосовно списання майна такі документи:

     1) техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

     2) відомості про  майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 1;

     3) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2;

     4) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб'єкта господарювання (не подається у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);

     5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

     6) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

     7) відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і  припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт);

   8) погодження Відділу у випадку списання нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи).

     У разі коли рішення про списання майна потребує погодження з Відділом, такий суб’єкт господарювання подає зазначені у підпунктах 1-7 цього пункту документи Відділу.

     У разі потреби суб'єкт управління або Відділ можуть запитувати від суб'єкта господарювання додаткові документи, необхідні для  прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти тощо). Вичерпний перелік додаткових документів надсилається суб'єкту господарювання у 10-денний строк з дати надходження зазначених у підпунктах 1-7 цього пункту документів.

     2.3. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається суб'єктом управління протягом 30 днів з дати  надходження документів, зазначених у пункті 2.2. цього Порядку, та після погодження з Відділом відповідно до абзацу третього пункту 2.1.

Рішення про надання згоди на списання майна оформлюється  у формі  розпорядчого акта:

А) балансовою вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 6000 грн. – виданим керівником органу управління;

Б) балансовою вартістю за одиницю (комплект) в розмірі 6000 грн. і більше – виданим органом управління.

Рішення про відмову в наданні згоди на списання  майна  оформлюється  у формі листа. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:

  • майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 1.4. цього Порядку;
  • суб'єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонується до списання;
  • суб'єкт господарювання подав передбачені цим Порядком документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;
  • у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна;
  • відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.

2.4. За необхідності списання майна, а саме - розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання майна суб'єкт господарювання, утворює комісію з розгляду питань стосовно списання майна, склад, регламент роботи і повноваження якої встановлені Розділом ІІІ цього Порядку.

     У разі потреби комісія з розгляду питань стосовно списання майна може провести за рішенням суб'єкта господарювання додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

 

ІІІ. УТВОРЕННЯ СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАНН