Оголошення конкурсної комісії про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП СРР «Сквирський РЦПМСД"

Оголошення конкурсної комісії

про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

 

Правові підстави проведення конкурсу

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Сквирської районної ради від 14.03.2019 №18-32-07 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора закладу охорони здоров’я Сквирського району», рішення Сквирської районної рад №13-45-07 «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», розпорядження голови Сквирської районної ради  від 25.05.2020 № 30 «Про проведення конкурсу на вакантну посаду директора комунального некомерційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

Найменування   та місцезнаходження  установи

Комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 09001,  м. Сквира, вул. Київська, 12.

Основні напрями діяльності

Код КВЕД 86.21 Загальна медична практика.

Комунальне некомерційне підприємство Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (надалі – Підприємство) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Сквирського району, вживає заходи з профілактики захворювань населення  та підтримання громадського здоров’я.

Підприємство створене за рішенням сесії Сквирської районної ради від 18 жовтня 2018 року №06-26-07 «Про створення комунального некомерційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги».

Статут  та структура комунального некомерційного підприємства Сквирської районної ради «Сквирський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», затверджений рішенням сесії Сквирської районної ради від 20 червня 2019 року №02-34-07:  http://skvirarayrada.gov.ua/

Строк  і адреса приймання документів для участі у конкурсі

Документи  для участі у конкурсі приймаються з 30 червня 2020 року  до 29 липня 2020 року  за адресою: м. Сквира,  вул. Богачевського, 28, І поверх, каб.6. з 08.30 год. до 17.30 год.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок: (04568) 5-58-39, е-mail: skvirarayrada@ukr.net

Перелік документів, що подаються конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі особисто або поштою:

 1. копія паспорта громадянина України;
 2. письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографія;
 5. копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згода на обробку персональних даних;
 7. конкурсна пропозиція  обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 8. довідка МВС про відсутність судимості;
 9.  медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами,  затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
 10.  попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“  вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;
 11.  заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;
 12.  підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

        Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються конкурсній комісії в запечатаному вигляді.

Вимоги до претендентів на посаду :

1. Кваліфікаційні:

вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я"; наявність стажу роботи не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

2. Повинен знати: 

Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Умови оплати праці керівника закладу

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівникові закладу нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Закладу відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.
Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Закладу здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Контракт з переможцем конкурсу укладається строком на 3 (три) роки. Типова форма контракту, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №792.

Дата і місце проведення конкурсу

Конкурс проводиться з 30 липня до 28 серпня 2020 року за адресою:  м. Сквира,  вул. Богачевського, 28, ІІІ поверх (великий або малий зал засідань).

 

 

Додаток 1
 

Голові конкурсної комісії ______________

____________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________

____________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

____________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

 (заповнюється друкованими літерами)

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

 

 

___ __________ 2020 р.                                      ___________________

                                                                                          (підпис)

_______

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти

 

 

                              Додаток 2
 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

 

Я, ______________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

народився _____ ________________ 19__ р., документ, що посвідчує особу
(серія ___ № ________), виданий _________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” (далі — Закон) даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону).

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

______ ______________2020 р.                                            __________________

                                                                                                            (підпис)

 

                                                                                                                      Додаток 3
 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
про вимоги та обмеження, встановлені Законом України
“Про запобігання корупції”

 

Про вимоги та обмеження, встановлені Законом України “Про запобігання корупції”, попереджений (попереджена).

 

 

 

____ __________2020р.      ________________                ___________________
                                                         (підпис)                                       (прізвище, та ініціали)

 

Додаток 4
 

ЗАЯВА*
про відсутність