Регламент Сквирської районної ради

      ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Сквирської районної ради від 07 грудня 2015 року № 01-02-07

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Сквирської районної ради 07 скликання

(із змінами внесеними рішенням сесії №03-03-07 від 23 грудня 2015 року)

(із змінами внесеними рішенням сесії №01-06-07 від 03 березня 2016 року)

(із змінами внесеними рішенням сесії №17-16-07 від 27 липня 2017 року)

(із змінами внесеними рішенням сесії №18-24-07 від 26 червня 2018 року)

(із змінами внесеними рішенням сесії №22-35-07 від 08 серпня 2019 року)

I. Загальні положення

Стаття 1. Сквирська районна рада є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад Сквирського району.

Стаття 2. Порядок діяльності Сквирської районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, „Про статус депутатів місцевих рад ”, іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

Стаття 3. Регламент районної ради затверджується рішенням сесії ради. Він встановлює порядок скликання і проведення сесій, роботи комісій, визначає функції органів ради, її посадових осіб.

Стаття 4. Діяльність районної ради її органів  здійснюється відкрито і гласно, базується на колективному, вільному обговоренні та вирішенні питань, з урахуванням громадської думки.    У сесії ради, засіданнях її органів можуть брати участь народні депутати України, депутати Київської обласної ради, органів місцевого самоврядування та представники органів виконавчої влади,  трудових колективів, політичних партій, об’єднань громадян, засобів масової інформації, громадяни.

Гласність роботи районної ради забезпечується шляхом публікації звіту засідань ради в газетах, висвітлення її діяльності по телебаченню та радіо. Фото та відео фіксаж можуть здійснювати тільки акредитовані засоби масової інформації або за окремим рішенням ради.

У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань. На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, прокурор, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого пленарного засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням ради.»

Стаття 5. Здійснення районною радою своїх повноважень будується на основі активної участі в її роботі кожного депутата.

Стаття 6. Робота районної ради ведеться українською мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати мовою, зрозумілою для більшості депутатів. В інших випадках забезпечується переклад виступів на українську мову.

II. Сесії районної ради

Стаття 7. Організація роботи ради.

1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради. Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо пленарне засідання ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

2. Планові пленарні засідання проводяться по четвергам, починаються о 10-й і закінчуються не пізніше 18-ї години. Обідня перерва встановлюється з 13-ї до 14-ї години. Через кожні наступні 2 години роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин.

3. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, депутатських груп, запрошення посадових осіб тощо.

Стаття 8. Перша сесія районної ради нового скликання.

1. Перша сесія новообраної ради скликається головою районної виборчої комісії не пізніше як через місяць після обрання ради.

2. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії та питань, які передбачається внести на її розгляд, голова районної виборчої комісії організовує формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів.

3. Першу сесію відкриває і веде голова районної виборчої комісії до обрання тимчасової президії ради з числа депутатів в кількості не більше 5-ти осіб.

4. На розгляд першої сесії виносяться питання:

1) про результати голосування і підсумки виборів депутатів районної ради;

2) про обрання голови районної ради;

5. Після обрання голови ради за його пропозицією до порядку денного сесії можуть бути додатково включені наступні питання:

1) про обрання заступника голови ради;

2) про утворення постійних комісій та обрання їх голів, заступників та секретарів;

3) про утворення президії (колегії) ради;

4) про утворення виконавчого апарату ради та затвердження його структури, чисельності і витрат на утримання.

Стаття 9. Чергові і позачергові сесії.

1. Сесії ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради .

У цьому випадку на ім’я голови ради надсилаються підписані вищезазначеними ініціаторами вмотивовані пропозиції щодо скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проектами рішень сесії з них, оформленими в установленому порядку.

3. Позачергова сесія скликається головою ради у двотижневий термін після надходження пропозицій про її скликання.

Якщо у голови ради є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони в 3-денний термін доводяться до ініціаторів скликання сесії. У разі згоди із висновками голови ради, ініціатори офіційно відкликають своє подання в 3-денний термін.

4. У разі немотивованої відмови голови ради скликати сесію на пропозицію третини депутатів та у випадках, якщо сесія не скликається головою районної ради у терміни, передбачені цим регламентом або у зв’язку з неможливістю голови ради скликати сесію, сесія скликається заступником голови районної ради.

5. У разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах 1 та 4 даної статті реглам